Algemene voorwaarden en privacybeleid

Verkoper

De webshop behoort toe aan Sylvia Rombaut die is gevestigd te 3400 Landen, Eén Meilaan 3, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0537390985. Het BTW nummer: BE 0537.390.985 (“Verkoper”). RPR Leuven.

 

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 

Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De producten zullen binnen de 2 werkdagen verzonden worden te rekenen vanaf het tijdstip dat het order werd geplaatst. Wanneer producten niet binnen de hiervoor beschreven tijdvenster verstuurd kunnen worden contacteren we de klant via het opgegeven emailadres. Foutieve of niet-doorgegeven emailadressen en/of leveringsadressen zijn voor de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de klant.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Na ontvangst van de betaling worden de goederen overhandigd aan de koerierdienst.

We leveren op het meest nabije punt van het opgegeven leveringsadres, tenzij de klant het anders vermeld.
In geval het pakket niet binnen de door de Koerierdienst opgestelde termijnen wordt opgehaald zal het worden teruggestuurd naar het postpunt waar de verzender het binnen bracht.
De klant kan dan om een terugstorting van de betaalde som vragen. Deze zal worden teruggestort mits afhouding van de administratiekosten (€15,00)
Er worden geen goederen opgestuurd via brievenpost omdat hierop geen track en trace is voorzien.

Informatie over de leveringsmogelijkheden en voor waarden vindt je HIER

 

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om -zonder opgave van reden- de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 kalenderdagen na levering van het product schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door ‘t Schoon Gerief dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan ‘t Schoon Gerief of leverancier van het artikel.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 

Cookie Beleid

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Tschoongerief kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de tschoongerief-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de tschoongerief-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers en u in de toekomst een betere gebruikerservaring aan te bieden.

 

Google analystics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de beveiligde bestanden van ‘t Schoon Gerief, Stationsstraat 1134, 3400 Landen.
De datauitwisseling gebeurt ten allen tijde via een veilige versleutelde verbinding (https)
Deze gegevens worden door ‘t Schoon Gerief verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten.
De gegevens die noodzakelijk zijn voor het afronden van een aankoop worden door ons bewaard vanaf het moment dat u een account aanmaakt tot uiterlijk één maand nadat u uw account stop zet.
Voor het afronden van van betalingen en verzending zijn we verplicht om de strikt noodzakelijke gegevens door te geven aan derden zijnde het betaalplatform en het verzendbedrijf.
Bij definitieve stopzetting van de economische activiteiten van ‘t Schoon Gerief zullen al uw gegevens gewist worden.
Data voor het maken van statistieken worden geanonimiseerd.
U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van alle gegevens die we van u bewaard hebben.

  • U kan zich daarvoor mailen naar info@tschoongerief.be
  • U kan zich schriftelijk wenden tot ‘t Schoon Gerief, Stationsstraat 134, 3400 Landen.
  • U kan zich uitschrijven uit onze nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken en de uitschrijving te bevestigen
  • ‘t Schoon Gerief zal de gegevens niet overmaken aan derden.

(Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998)

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …)

 

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

 

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Prijzen en betaling

Onze facturen zijn betaalbaar te Stationsstraat 134, 3400 Landen en dit ten laatste op de vervaldag. Bij gebreke aan betaling ten laatste op deze vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 1% per begonnen maand, vanaf de vervaldag tot op het moment van betaling. Bij gebreke aan betaling ten laatste op deze vervaldag wordt naast deze verwijlinterest het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van 70,00 euro, dit ten titel van vooruit vastgestelde en overeengekomen schadevergoeding.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

De prijzen vermeld op de website zijn in euro’s exclusief verzendkosten.
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.
De betaling kan gebeuren op 3 manieren:

  • Met overschrijving op het Argenta-rekeningnummer BE59 9730 9165 4526 op naam van ‘t Schoon Gerief en met vermelding van het bestelnummer of factuurnummer.
    Voor internationale betalingen: IBAN: BE59 9730 9165 4526- BIC: ARSPBE22.
  • Via het betalingsplatform van Mollie (www.mollie.com)
  • Met paypal (beveiligde verbinding)

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting met betrekking tot transacties die geschieden zowel in België, in Nederland, als in Luxemburg is het belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Schrijf in op onze nieuwsbrief

 
 

Privacybeleid